มมส ชูสวนเด็กสุทธาเวช (Day Care)พัฒนาเด็กเล็กแบบบูรณาการ

ข่าวเด็กล่าสุด

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงานครบรอบ19 ปี เพื่อรำลึกการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ พร้อมมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ ศิษย์เก่าดีเด่น ณ ห้องประชุมสมพร โพธินาม อาคารคณะแพทยศาสตร์ หลังที่ 2

จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย ได้นำเสนอการดำเนินงานภาพรวมคณะแพทยศาสตร์ และนำเสนอผลการดำเนินงานสวนเด็กสุทธาเวช (Day Care) หรือ “ศูนย์เรียนรู้สถานพัฒนาเด็กเล็ก นมแม่และการเลี้ยงดูคู่เรียนรู้แบบบูรณาการ” ด้วยเล็งเห็นว่า ในช่วง 3 ปีแรกคือช่วงที่พัฒนาการของสมองเด็กจะพัฒนาสูงสุด แต่ระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กกลับไปเริ่มต้นที่ชั้นอนุบาล ทำให้เด็กเสียโอกาสในการพัฒนาครั้งสำคัญ

ข่าวเด็กล่าสุด

สวนเด็กสุทธาเวช ตั้งเป้าที่จะพัฒนาทักษะ Executive Function ที่มีคุณสมบัติ 8 ประการให้กับเด็ก ๆ โดยใช้วิธีการดึงจุดเด่นจากหลากหลายแนวคิดที่ประสบความสำเร็จ ทั้งภูมิปัญญาวิธีการเลี้ยงดูเด็กแบบไทย, แนวทางกรมอนามัยแนวทาง Montessori, High Scope และ Brain Based Learning มาผสมผสานกันและปรับใช้ตามความเหมาะสมในบริบทท้องถิ่นของชาวจังหวัดมหาสารคามเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ เด็กมีพัฒนาการที่ดีมาก ผู้ปกครองให้การยอมรับ และรู้สึกพึงพอใจกับพฤติกรรมที่เด็กมีระเบียบวินัยมากขึ้น ช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น มีความต้องการที่จะส่งลูกมาเรียนรู้ที่ศูนย์เด็กสุทธาเวชเยอะขึ้น จากเดิมที่สวนเด็กสุทธาเวชรับได้ 20 คน ขยายพื้นที่ที่รองรับได้เป็น 50 คน แต่ก็ยังมีความต้องการเป็นหลักร้อย

ในอนาคตอยากจะเชื่อมโยงหลักสูตรไปในระดับประถมศึกษาด้วย เพื่อเป็น Fast Track ให้เด็กมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพที่สูงขึ้น เชื่อมั่นว่าในอีก 20 ปีข้างหน้าเด็กเหล่านี้จะต้องเติบโตไปอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ ผศ.นพ.เทพลักษ์ กล่าว

สำหรับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2546 มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นคณะแพทยศาสตร์ชั้นนำด้านสุขภาพชุมชนได้มาตรฐานวิชาชีพสากล พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม มุ่งมั่น สั่งสม และแสวงหาความเป็นเลิศทางวิชาการ ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลสุทธาเวช และศูนย์บริการทางการแพทย์ ที่ให้บริการด้านสาธารณสุขให้กับประชาชน ดูแลสร้างเสริมสุขภาพทุกระดับ บูรณาการเพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนและชุมชน รวมทั้งการผลิต พัฒนาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ